to header.tpl just before the

Košík  

Žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Pokladňa

Podmienky platné od 25.5.2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o.,so sídlom Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, IČO: 46 806 954, DIČ: 2023591141, IČ DPH: SK2023591141, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 66719/N

Spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 918 310 500, písomne na adrese Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, alebo  e-mailom info@sprostosti.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

- Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
- Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, dodacia alebo fakturačná adresa.
- Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

- Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
- Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- Kuriérske a prepravné spoločnosti
- Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
- Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
- Súdy a orgány činné v trestnom konaní, Advokátske a právne kancelárie, Znalci a súdny znalci

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

- V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
- V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
- V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
- V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

- Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
- Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
- Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
- Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
- Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
- Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
- Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 918 310 500, písomne na adrese Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, alebo  e-mailom info@sprostosti.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 918 310 500, písomne na adrese Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, alebo  e-mailom info@sprostosti.sk

Zásady používania súborov cookies

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných Consulting & Trading, s. r. o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 


Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás Consulting & Trading, s. r. o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Podmienky platné do 25.5.2018

9. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201411855 pod názvom "Elektronický obchod Sprostosti.sk

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu SPROSTOSTI.SK týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosti neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia tovaruky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu SPROSTOSTI.SK súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neoplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ elektonického obchodu http://www.sprostosti.sk/ (ďalej len SPROSTOSTI.SK), Consulting & Trading, s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane s výnimkou dopravcov a sprostredkovateľov predávajúceho.

9.1 SPROSTOSTI.SK spracováva osobné údaje kupujúceho, ktoré boli poskytnuté SPROSTOSTI.SK v rámci poskytovania ich služieb.

9.2 Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.sprostosti.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo (prípadne IČO, DIČ).

9.3 Zákazník registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze SPROSTOSTI.SK.

9.4 SPROSTOSTI.SK zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov SPROSTOSTI.SK a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby SPROSTOSTI.SK.

9.5 Osobné údaje sú sprístupnené iba prevádzkovateľovi SPROSTOSTI.SK. SPROSTOSTI.SK odovzdáva Osobné údaje spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., Tíchá 3000/23, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 806 954 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. Č. 32507/N.  za účelom spracovania osobných údajov na účely uvedené vyššie.

9.6 SPROSTOSTI.SK sprístupní osobné údaje aj Slovenskej pošte a.s., prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie tovaru od SPROSTOSTI.SK, teda k plneniu zmluvy.

9.7 Poskytovanie Osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby elektronického obchodu SPROSTOSTI.SK využiť.

9.8 Kupujúci môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. SPROSTOSTI.SK registráciu kupujúceho v SPROSTOSTI.SK na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov kupujúceho v SPROSTOSTI.SK.

9.9 Za účelom informovania kupujúceho o prebiehajúcich kampaniach SPROSTOSTI.SK, SPROSTOSTI.SK posiela kupujúcim informácie vo mailovej forme Newsletter. Zasielanie týchto informácií môže kupujúci obmedziť alebo zrušiť v každom maily Newsletter.

9.10 Ak sa kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

9.11Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve kupujúceho.

9.12 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9.13 Informačný systém SPROSTOSTI.SK je hostovaný spoločnosťou ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 25115804 zapísaná do Obchodného registra Městskýho soudu v Praze, Spis. Zn.: C.51029.