to header.tpl just before the

Košík  

Žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Pokladňa

Obchodné podmienky (OP)

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

2. Objednávka

3. Storno objednávky - odstúpenie od zmluvy – výmena tovaru

4. Cenové podmienky

5. Platobné podmienky

6. Doprava - dodacie podmienky

7. Výmena tovaru

8. Záručné podmienky a reklamácia

9. Ochrana osobných údajov

10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

11. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 806 954 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. Č. 66719/N. Consulting & Trading, s.r.o. (ďalej len „predávajúci") a Spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.sprostosti.sk (ďalej len „Sprostosti.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

1.2 Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-obchod") na Sprostosti.sk.

1.3 Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/7632 130     
            041/7632 139 
fax č. 041/7632 139

1.4 OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach Sprostosti.sk.

1.5 Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ktorý zrušil dovtedajší zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji dňa 13.6.2014) zostávajú týmito OP nedotknuté.

1.7 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-obchodu na Sprostosti.sk.

1.8 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-obchodu na Sprostosti.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.

1.9 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na Sprostosti.sk.

 

1.X Kontaktné údaje na Predávajúceho:

• Sídlo firmy:

Consulting & Trading, s.r.o.
Tichá 3000/23
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 46 806 954
DIČ: 2023591141

IČ DPH: SK2023591141
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. č 66719/N.

• Korešpondenčná adresa:

Consulting & Trading, s.r.o.
Tichá 3000/23
01 001 Žilina
Slovenská republika

•          Tel.: 00421 918 310 500 (pondelok - piatok) 09.00 - 16.00 h

•          E-mail: info@sprostosti.sk

  

2. Objednávka

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho. Predávajúci nezodpovedaná za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená prepravcom.

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme.

2.4.1 Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

2.4.2 Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@sprostosti.sk alebo telefonicky na 0918 310 500 do 60 minút od prijatia potvrdenia elektronickej objednávky.

2.4.3 Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť do 60 minút od prijatia potvrdenia elektronickej objednávky prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@sprostosti.sk alebo telefonicky na 0918 310 500

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

2.5.1 Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa)

2.5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis

2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru

2.5.4 Spôsob dodania tovaru

2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)

2.5.6 Dátum dodania tovaru (deň, hodina), ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim inak ako je uvedené vo OP

2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

2.7 Kupujúci sa zaručuje prevziať objednávku a je povinný objednávku prevziať ak ju medzitým nestornoval podľa článku 2.4.3 . Ak kupujúci objednávku neprevezme a finančné záväzky vyplývajúcich zo zmluvy neprevezme, je predávajúci oprávnený postupovať v zmysle článku 3.5 .

2.8 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho

3. Storno objednávky – odstúpenie od zmluvy

           V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je kupujúci aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o na korešpondenčnú adresu.  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

 

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné, s dodržaním nižšie uvedených podmienok:

tovar nesmie byť použitý alebo otvorený

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu a pod.)

tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený, vrátane originálneho balenia

spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať tiež faktúru, popr. dodací list

poštovné spojené so zaslaním tovaru naspäť k predajcovi hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku zodpovedajúcu hodnote tovaru

tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá

tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku)

tovar je potrebné doručiť na adresu: Consulting & Trading, s. r. o, Tichá 3000/23, 01001 Žilina


Kupujúci stráca právo odstúpiť od zmluvy, ak nepostupoval v zmysle hore uvedených podmienok.


 

Predávajúci sa zaväzuje:

prevziať nepoškodený tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na uvedenú adresu na vlastné náklady.

vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, avšak vždy až po vrátení nepoškodeného tovaru.

3.1 Odstúpenie spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o. od Kúpnej zmluvy.

Je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

3.1.1. ak pri platbe na účet spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky,

3.1.2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od dopravcu/kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o.,

3.1.3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

3.1.4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o., ktoré možno od nej požadovať, nie je jej spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach inak ho zaobstarať,

3.1.5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. tovar nakupuje.

 

Pokuta za neprevzatie záväznej objednávky

3.2 Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o. na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov Consulting & Trading, s. r. o. vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu, resp. nákladov na spätné vrátenie zásielky.

3.2.1 Prípadné svoje nároky voči kupujúciovi je spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúciom a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky, resp. oprávnená požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8,00 EUR do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na zaplatenie pokuty v prospech účtu 5032569835/0900 / IBAN:SK1509000000005032569835.

3.2.2 Spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. je oprávnená žiadať od kupujúceho zaplatenie pokuty vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.  


4. Cenové podmienky

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom Sprostosti.sk je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Sprostosti.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Sprostosti.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

5. Platobné podmienky

Za tovar môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

5.1 V hotovosti pri doručení tovaru na dobierku (platí pre územie Slovenska a Českej republiky) - paušálny poplatok za dopravu je uvedený v cenníku dopravy.

5.2.1 Platbou dopredu prevodom na náš účet v mene € (EUR):

            Slovenská sporiteľňa a.s.: 5032569835/0900

           Medzinárodný tvarIBAN:SK1509000000005032569835

                                                    BIC:GIBASKBX

5.2.2 Platbou dopredu prevodom na náš účet v mene Kč (CZK):

            Fio banka, a. s.: 2300697398/2010

- paušálny poplatok za dopravu je uvedený v cenníku dopravy.

Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo Vašej objednávky. Tovar Vám odošleme po pripísaní platby na náš účet.

5.3 Platbou dopredu platobnou kartou/paypal na náš účet:

- paušálny poplatok za dopravu je uvedený v cenníku dopravy.

6. Doprava - dodacie podmienky

6.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí 1 - 7 dní. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhšia po dohovore s kupujúcim alebo najmä v prípade objednávok zo Zľavových Portálov, kde sa dodacia doba predlžuje do 30 dní. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar je dodávaný Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou (kuriérom) na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke.

6.1a V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu kvôli nesprávnej / neúplnej adrese, náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci vo výške 4€ s nutnosťou úhrady bankovým prevodom pred opätovným doručením tovaru).

6.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

6.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí tovaru. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6.4 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou, resp. kuriérskou službou

• poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, resp. kuriérskou službou, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dopravcu

6.6 Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

6.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.8 Cenník dopravy :

Ceny dopravy a platobných podmienok pre SR a ČR definuje Cenník dopravy 

 

7. Výmena tovaru

           

           V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo na výmenu tovaru do 14 pracovných dní odo dňa prijatia zásielky.

Pred zasielaním tovaru nás prosím predom informujte telefonicky alebo e-mailom.

 

Výmena tovaru je možná len s dodržaním nižšie uvedených podmienok:

tovar nesmie byť použitý alebo otvorený

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu a pod.)

tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený, vrátane originálneho balenia

spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať tiež faktúru, popr. dodací list

poštovné spojené so zaslaním tovaru naspäť k predajcovi hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku zodpovedajúcu hodnote tovaru

tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá

tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku)

tovar je potrebné doručiť na adresu: Consulting & Trading, s. r. o, Tichá 3000/23, 010 01 Žilina

 

Neposielajte nám prosím akýkoľvek tovar naspäť na dobierku! Takto poslaný tovar nebude z našej strany prevzatý!

 

8. Záručné podmienky a reklamácia

8.1 Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru kupujúcemu.

8.2 Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

8.3 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru) alebo je zaslaná elektronický, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

8.4 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

8.5 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na korešpondenčnú adresu. Reklamovaný tovar musí čistý, mechanicky nepoškodený. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu do 30 dní a o jej priebehu zákazníka informujeme. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  

8.6 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na Sprostosti.sk

 

8.7 Postup pri vybavovaní reklamácie:

8.7.1 Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe (alebo kópiu faktúry) a podrobný popis závady.

8.7.2 Do 2 dní (pracovné dni) bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.

8.7.3 Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu predávajúceho spolu vyplneným reklamačným protokolom (Môžete si ho stiahnuť TU) a dokladom o kúpe. Náklady na dopravu reklamácie znáša kupujúci.

8.7.4 Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.

8.7.5 Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

8.8 Postup pri vybavovaní reklamácie pri sprostredkovanom predaji:

Pri reklamácií tovaru zakúpeného na zľavovom portáli (portál hromadného nakupovania) kúpujúci postupuje v zmysle VOP Zľavového portálu, kde nákup uskutočnil a zároveň si nárokuje svoje práva voči Zľavovému portálu. Ak kupujúcemu nie je umožnené nárokovať si svoje práva voči Zľavového portálu, predávajúci je povinný uspokojiť tieto práva zo svojich plnení, tie však môžu byť znížené o preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady (napr.: doprava, provízia,...)

Neposielajte nám prosím akýkoľvek tovar naspäť na dobierku! Takto poslaný tovar nebude z našej strany prevzatý!

8.9 Alternatívne riešenie sporov (ARS) 

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sprostosti.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201411855 pod názvom "Elektronický obchod Sprostosti.sk

Spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., poskytujeme nasledujúce informácie TU

10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

10.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

10.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

10.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

10.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Pri nákupe tovaru na stránke Sprostosti.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Sprostosti.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.

11.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na Sprostosti.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky Sprostosti.sk.

11.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na Sprostosti.sk.

11.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Sprostosti.sk.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru (mimosúdnou cestou spôsobom vzájomnej dohody medzi zákazníkom a predávajúcim). V  prípade že nebude možné spor vyriešiť mimosúdnou cestou, bude to možné riešiť formou mediácie, mediátormi napr: Združenie na ochranu práv spotrebiteľov (napr .: http://www.vop.gov.sk/, http://www.ombudspot.sk/, http://www.zss.sk/, …)

11.8 Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP predávajúceho.

11.9 Ochrana duševného vlastníctva 

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o. v zmysle vyššie uvedeného zákona a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.


Etický kódex

Sprostosti.sk je zákaznícky orientovaný elektronický obchod a snaží sa urobiť všetko preto, aby bol zákazník s jeho službami a dodávkami spokojný.

Sprostosti.sk usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov a preto musia byť jeho služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.

Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.

Ak nie je môžné splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.

Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako zamestnanec Sprostosti.sk a túto situáciu vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolné zneužívať, obvzlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.

V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie.

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 01. 01. 2020